Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

August 02 2017

6774 2c6d 500
Reposted fromvandalize vandalize viamoppie moppie
5303 cddf
Reposted frompalesoap palesoap viaszarakoszula szarakoszula
3118 08e3
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg vialaj laj
0463 6738 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaj laj

July 29 2017

4654 a2a3 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viasomebunny somebunny
3517 9596 500

July 25 2017

Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaSilvanus Silvanus

July 16 2017

Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.

July 13 2017

Reposted frombluuu bluuu viamagdak magdak
7491 8983 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viaaltopalto altopalto
Świat przestaje istnieć dla człowieka zakochanego, i to zarówno w sytuacji, gdy wszystko układa się dobrze, jak i wtedy, gdy układa się źle.
— Alice Munro, Za kogo ty się uważasz?
Reposted fromvaka vaka viaSalute Salute
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viayourhabit yourhabit
9788 06d2

July 11 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl