Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

4662 cf4d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadojenka dojenka
0773 0622 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viairmelin irmelin
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viairmelin irmelin
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viahavingdreams havingdreams
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaskynetpizza skynetpizza
2588 88cf 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viahavingdreams havingdreams
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
3288 e467 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
5743 cea4 500
Reposted frompiehus piehus viadygoty dygoty
3639 b2e2 500
Zobaczyć świat inaczej, Marcin Sz 
Reposted fromhormeza hormeza viahavingdreams havingdreams
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viahavingdreams havingdreams

November 10 2018

1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba viamaardhund maardhund

November 01 2018

5533 5701 500
Reposted fromnutt nutt viaspotlight spotlight

October 31 2018

6435 5c7e 500
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaagp agp
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaazazel azazel
5299 f92b 500
Reposted fromtfu tfu viaall-about-kate all-about-kate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl