Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba viamaardhund maardhund

November 01 2018

5533 5701 500
Reposted fromnutt nutt viaspotlight spotlight

October 31 2018

6435 5c7e 500
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaagp agp
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaazazel azazel
5299 f92b 500
Reposted fromtfu tfu viaall-about-kate all-about-kate
Przeznaczenie - wymówka głupca w chwili klęski.
— Ambrose Gwinnett Bierce
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadirtyliar dirtyliar

October 29 2018

6714 6369 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaLuukka Luukka
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viathelittleprince thelittleprince
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaepidemic epidemic
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaiblameyou iblameyou
4794 6479 500
Reposted fromnanago nanago viairmelin irmelin
5415 b81f 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
0176 7195 500
Witkacy, [Autoportret]: Zadość uczyni tylko zupełn[y] pokój i samounicestwienie
1939, ołówek 21x34 cm
[Polona]
5074 746e 500
.

October 25 2018

5341 81d0
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaunmadebeds unmadebeds
0441 80e4 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl