Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazembata zembata
2103 c99a 500
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viaedarcy edarcy
- Jak do miłości będziesz podchodzić jak pies do jeża to kiedy ty znajdziesz chłopaka? - A on mi po co? Skrzywdzi mnie jeszcze wiele sytuacji w życiu. - W każdej miłości jest cierpienie. - Nie rozumiem szału na wybieranie sobie kata, podawanie mu noża i pokazywanie gdzie ma celować...
— Z cyklu rozmowy z Mery; ciąg dalszy
3927 102f 500
Reposted fromidiod idiod viajotcce jotcce
5090 503a
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaseverak severak

May 06 2017

Reposted frombluuu bluuu viamaciusia maciusia
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapolyphonicsoul polyphonicsoul
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viacoldwater coldwater
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik13 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoll oll

May 03 2017

1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaKay87 Kay87
  A potem zaczyna się zwykły kołowrót. Każdy ma własny, kawa-papieros, herbata-tost, pies-smycz, wszystko tak zaplanowane, żeby się jak najmniej bać.
— Amélie Nothomb – Dziennik Jaskółki
Reposted fromIriss Iriss vianrvc nrvc

April 30 2017

April 29 2017

2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola vianadelle nadelle
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianiskowo niskowo
5314 bbcc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaseen laseen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl