Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

2251 3401 500
4461 8da3 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viafreeway freeway
Któż to Ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język! 
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashabbadoo shabbadoo
2588 88cf 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viawyspian wyspian
Przyroda wydaje się obojętna wobec kryteriów dobra i zła. Ale nieraz udziela pocieszeń, które są niby ręka położona na rozpalonym czole. Po każdej zimie przywodzi znowu wiosnę, wytryska dla utrudzonych stóp wędrowca rzewnymi strumieniami, rodzi owoce, w które można zanurzyć wargi, pachnie trawą i rosą, okrywa nawet groby kwiatami, otula nas, ogarnia jakby opiekuńczym ramieniem.
— Zygmunt Kubiak
Reposted fromsoftboi softboi viatwiggylaw twiggylaw

April 02 2020

8535 37d6 500
Otwarcie sklepu IKEA w Krakowie, 1998
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viagabor gabor
3166 e474 500
7880 edc4 500
Reposted fromstroschek stroschek viawujcioBat wujcioBat

September 10 2019

Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— J.L.Wiśniewski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajeszczenie jeszczenie
4472 c7da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
2166 5b10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
6356 8543 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
6081 7afe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
1431 dece 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi viahereyes hereyes

August 04 2019

3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaskynetpizza skynetpizza
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl